top of page
Black Washed Wall

Algemene Voorwaarden

Black Washed Wall
Black Washed Wall

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

The Video Girl: de onderneming onder nummer 72085592 ingeschreven in het handelsregister en gebruiker in de zin van art. 6:231 BW;

Aw: Auteurswet 1912;

Videografisch werk: het door The Video Girl vervaardigde filmwerk of een door The Video Girl ontwikkeld concept of format voor videocontent, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 10 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde filmwerken op één lijn kunnen worden gesteld;

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW;

De niet-professionele opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen The Video Girl en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

3. Vergoeding

3.1 The Video Girl zal een offerte uitbrengen op basis van een schatting van het aantal benodigde uren. Het aantal geschatte uren kan met maximaal 20% overschreden worden en  tegen hetzelfde uurtarief in rekening gebracht.

3.2 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt The Video Girl eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.3 Noodzakelijke (reis)kosten en/of meerwerk anders dan in art. 3.1, dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 The Video Girl kan voor aanvang van de opdracht een voorschot vragen. Kosten en werkzaamheden worden per maand in rekening gebracht, tenzij de opdracht eerder is afgerond. Dan volgt de afsluitende factuur bij afronding. Een voorschot wordt op de laatste factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien The Video Girl het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht

daaronder begrepen, dan komen alle kosten die The Video Girl ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte moet maken voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Geen enkel gebruik van het Videografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van The Video Girl nog niet heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Videografische werken schriftelijk/per mail aan The Video Girl te worden medegedeeld. The Video Girl zal te laat ingediende klachten niet in behandeling nemen. The Video Girl heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

6. Opdracht

6.1 The Video Girl heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 De Wederpartij dient The Video Girl binnen 5 werkdagen na de verstrekte opdracht de voor die opdracht benodigde materialen en rechten verstrekken bij gebreke waarvan 50% van de overeengekomen hoofdsom van de opdracht opeisbaar is.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door The Video Girl slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan The Video Girl is geretourneerd.

6.3 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij waardoor de opdracht voor The Video Girl onaanvaardbaar wordt, leveren een gewichtige reden op ex art. 7:408 lid 2 BW. The Video Girl mag de opdracht dan met onmiddellijke ingang opzeggen. De reeds verrichtte werkzaamheden dienen volledig vergoed te worden.

6.4 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft The Video Girl recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

6.5 Een in de offerte en/of opdracht genoemde levertijd betreft voor The Video Girl geen fatale termijn ex 6:83 BW maar slechts een streefdatum tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Videografische werken berust bij The Video Girl. Het doen van een offerte en/of het verstrekken van een licentie behelst geen overdracht van het auteursrecht, ook niet gedeeltelijk. The Video Girl behoudt het recht, ongeacht de inhoud en omvang van de licentie, het Videografische werk voor eigen portfolio en promotiedoeleinden te gebruiken.

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Videografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door The Video Girl is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van The Video Girl, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht. The Video Girl behoudt het auteursrecht zoals vermeld in artikel 7.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van The Video Girl.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

8.6 Tenzij anders overeengekomen stelt The Video Girl aan de Wederpartij slechts (een exemplaar van) het eindresultaat van het Videografisch Werk ter beschikking, het ruwe materiaal wordt nog gedurende 1 jaar bewaard en daarna zonder aankondiging vernietigd.

 

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Videografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van The Video Girl.

9.2 Bij inbreuk komt The Video Girl een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door The Video Girl gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van The Video Girl dient duidelijk bij een gebruikt Videografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Videografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Videografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van The Video Girl conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan The Video Girl toekomende

persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op

naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door The Video Girl gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten).

 

11. Portretrechten

11.1 Tenzij dit nadrukkelijk zo is verwoord in de verstrekte opdracht van het Videografische werk, is er geen sprake van een door of ten behoeve van de geportretteerde gemaakt portret ex art. 19 Aw.

11.2 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de portretrechten die mogelijk rusten op het Videografische Werk, tenzij hierover nadrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraken met The Video Girl zijn gemaakt.

 

12. Aansprakelijkheid en rechten van derden

12.1 The Video Girl is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

12.2 The Video Girl is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van The Video Girl.

12.3 De aansprakelijkheid van The Video Girl is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

12.4 Indien derden jegens The Video Girl en/of Wederpartij een vordering

aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en The Video Girl in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

13. Faillissement/surseance

Zowel The Video Girl als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft The Video Girl het recht de verstrekte

licentie te beëindigen.

 

14. Rechts- en forumkeuze

14.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen The Video Girl en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

bottom of page